You are not logged in. (Login)

Course categories:


การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 1
อาจารย์ประจำชั้น: ดร.นลินทิพย์ บุญเฉลยมรรค
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ สุภาภรณ์ ชุ่มชื่น
This course allows guest users to enter  
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 1
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 2
อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ ปวีณา สัณห์ฐานะกุล
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ มณฑิรา พลพืชน์
This course allows guest users to enter  
การบ้านวันนี้ ชั้นเด็กเล็ก 2
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 3
อาจารย์ประจำชั้น: ผศ.ดร.วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ ปัทมาภรณ์ วิทูร
This course allows guest users to enter  
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 3
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 4
อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ กาญจนา พะทะยะ
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ ณัฐฐา ทองอ่วมใหญ่
This course allows guest users to enter  
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 4
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 5
อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ วชิราภรณ์ ชุมพล
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ สุจารี กังวานกนก
This course allows guest users to enter  
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 5
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 6
อาจารย์ประจำชั้น: ดร.สุภัค โอฬาพิริยกุล
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ ประภาพร เปลาเล
This course allows guest users to enter  
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 6
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 7
อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ นภาพร ละดาห์
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ อรวิภา พิทักษ์วรรัตน์
This course allows guest users to enter  
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 7

การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 8
อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ ปัฐมาภรณ์ เดชะไกศยะ
อาจารย์ผูู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ วริยา แก้วอุดม
This course allows guest users to enter  
การบ้านวันนี้ เด็กเล็ก 8


    ระบบงานการบ้านวันนี้ พัฒนาโดย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
You are not logged in. (Login)