การบ้านวันนี้ ป.1/2
(ป.1/2)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ ฑิฆัมพร สวัสดิ์โยธิน
อาจารย์ผูู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ มนัสนันท์ สระบัว


การบ้านวันนี้ ป.1/2