ทบทวนบทเรียน ป.5/7
(5/7)

 This course allows guest users to enter

อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ อภิญญา มิ่งเมือง
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ ศุภลักษณ ศรีคะชินทร์
ประสานงาน ป5: อาจารย์ ปราณี วิสุทธิแพทย์
อาจารย์สอนดนตรีสากล: อาจารย์ โยธิน หวังทรัพย์ทวี
อาจารย์สอนภาษาไทย: อาจารย์ ปฐมชัย ธะนะเนตร


ทบทวนบทเรียน ป.5/7