ทบทวนบทเรียน ป.1/1
(ป.1/1)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ ปณิดา วันเสือ
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ ดร.นัยนา ถาวรายุศม์


ทบทวนบทเรียน ป.1/1