ทบทวนบทเรียน ป.6/2
(ป.6/2)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ ดร.ดลศักดิ์ ไทรเล็กทิม
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ ญาณิศา เนียมหอม


ทบทวนบทเรียน ป.6/2