ทบทวนบทเรียน ป.6/1
(ป.6/1)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ นฤมล พัชรปิยะกุล
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น 1: อาจารย์ วรรณชัย นรสาร
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น 2: อาจารย์ นายิกา เกตุใหญ่


ทบทวนบทเรียน ป.6/1