ทบทวนบทเรียน ป.3/3
(ป.3/3)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ รัตนวดี พังแสงสุ
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น : อาจารย์ ชัยภัทร ลูกบัว
อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา: อาจารย์ ทัศนีย์ ศรีสิงห์


ทบทวนบทเรียน ป.3/3