ทบทวนบทเรียน ป.3/1
(ป.3/1)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ประจำชั้น: อาจารย์ พรทิพย์ สุขสวัสดิ์
อาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น: อาจารย์ สลิลทิพย์ เสือกลิ่น
อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา: อาจารย์ ทัศนีย์ ศรีสิงห์


ทบทวนบทเรียน ป.3/1