ทดลองการใช้สื่อ "บทเรียนเพิ่มเติม กาพย์เห่เรือ"
(TEST)

Teacher: Powadol Kumpharn

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน